Par mums

Privātuma politika

SIA ABORA PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regulu (VDAR), kā arī attiecīgiem valsts tiesību aktiem. SIA ABORA (turpmāk arī “mēs”, “mūsu” vai “mums”), veicot personas datu apstrādi, apņemas aizsargāt personu datu privātumu. Šajā Privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts, kāda datu apstrāde tiek veikta, tās mērķi un kā tiek nodrošināta drošība. Papildus informācija par personas datu apstrādi var tikt iekļauta mūsu darbinieku darba līgumos, līgumos ar klientiem, partneriem un citos ar SIA ABORA darbības saistītos dokumentos, tostarp mūsu Datu saglabāšanas politikā.

Definīcijas:

Pārzinis: Personas datu Pārzinis ir SIA ABORA, kurai fiziskā persona iesniedza savus personas datus, pamatojoties uz līgumattiecībām vai pirmslīgumiskām attiecībām, vai arī kuras pakalpojumus persona (vai tā juridiskā persona vai veidojums, kuras patiesais labuma guvējs ir fiziskā persona) plāno izmantot.

Persona (SIA ABORA datu subjekti): Klients vai Darbinieks vai Partneris, un citas fiziskā personas, kuras datus apstrādā SIA ABORA veicot Pakalpojumus.

Darbinieks: Fiziska persona, kura uz darba līguma pamata veic amata pienākumus SIA ABORA interesēs.

Klients: Fiziska persona vai juridiskā persona tā pārstāvja vārdā, kas izmanto vai ir paudusi nodomu izmantot SIA ABORA Pakalpojumu.

Partneris Fiziska persona vai juridiskā persona tā pārstāvja vārdā, kuru pakalpojumu SIA ABORA izmanto.

VDAR: Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

SIA ABORA: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ABORA”, reģ. Nr. 40003215743.

Personas dati: Jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, SIA ABORA darbinieku (vai citu fizisku personu, kuras dati tiek apstrādāti saskaņā ar šo Privātuma politiku un piemērojamajiem tiesību aktiem.

Apstrāde: Jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tostarp to vākšana, izmantošana, ievadīšana, glabāšana, rediģēšana, izpaušana, pieprasīšana, nodošana, dzēšana utt.)

SIA ABORA Pakalpojums: Jebkurš SIA ABORA sniegts pakalpojums, kas reglamentē SIA ABORA uzņēmējdarbību (darbību).

Vispārīga informācija

Šī Privātuma politika tiek piemērota gadījumos, kad SIA ABORA apstrādā personas datus:

Persona izmantoja, ir izmantojusi vai ir izteica nodomi vai interesi izmantot SIA ABORA pakalpojumus. Tā attiecas arī uz gadījumiem, kad Persona ir netieši saistīta ar kādu Pakalpojumu. Tāpat tā attiecas uz gadījumiem, kad attiecības ir nodibinātas vēl pirms šīs Privātuma politikas stāšanās spēkā, kā arī, ja Persona sniedza un/vai SIA ABORA iegūst Personas datus.

SIA ABORA apstrādā datus, ja izpildās vismaz viens no sekojošajiem nosacījumiem:

 1. Tam ir likumisks pamats: darba līguma noslēgšanai un izpildei, darba laika uzskaitei, darba samaksas aprēķināšanai un darba samaksas veikšanas nodrošināšanai, grāmatvedības prasību izpildei, likumos noteikto pienākumu veikšanai (ziņošana Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, darbinieka piederības arodbiedrībai noskaidrošana darba līguma uzteikuma gadījumā), “Labumu groza” nodrošināšanai (veselības obligātās pārbaudes un apdrošināšanas organizēšana, sadarbības partneru iesaiste), darba pienākumu izpildes fiksēšanai un kontrolei, Klienta identifikācijai un līgumisku attiecību nodibināšanai un izpilde, tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei;
 2. Tas ir leģitīmās SIA ABORA interesēs: personāla atlasei un nodarbināšanai, īpašuma aizsardzības un drošības nodrošināšanai SIA ABORA biroja teritorijā/būvlaukumos, Klientu izvērtēšanai un Pakalpojumu sniegšanai, SIA ABORA darbības risku pārvaldībai, parādu atgūšanas un piedziņas darbību veikšanai, saimniecisko un administratīvo aktivitāšu veikšanai, pilnvarojuma realizācijai;
 3. Persona ir devusi savu piekrišanu: “…. “piekrišana” ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei” VDAR 4.pants, 11.punkts.

SIA ABORA pamata darbība saistīta ar būvniecības pakalpojumu sniegšanu klientiem: gan juridiskajām personām, gan fiziskajām personām. Mēs apstrādājam Klientu Personas datus, lai nodrošinātu SIA ABORA Pakalpojumus. Precīzs apstrādājamo Personas datu kopums ir attiecināms:

 • (klients privātā persona) vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves vieta, bankas norēķinu konts, finanšu un apdrošināšanas avoti darījumu nodrošināšanai, finanšu plūsma par veiktiem darījumiem, klienta pārstāvja vārds/uzvārds, klienta un klienta pārstāvja tālruņa numurs un e-pasts;
 • (klients juridiskā persona) klienta pārstāvju un/vai darbinieku/-u vārds, uzvārds, personas kods, amats, tālruņa numurs un e-pasts;
 • savu Partneru (piegādātāju un apakšuzņēmēju) pārstāvju personas datiem. Apkopotie un apstrādātie Personas dati ietver šādu informāciju: vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, piemēram, tālruņa numurs e-pasta adrese, profesionālie sertifikāti;
 • savus darbiniekus personas datus. Apkopotie un apstrādātie Personas dati ietver šādu informāciju: identifikācijas un pases (ID kartes) dati, vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs bankas norēķinu konts, fotogrāfija, e-pasta adrese, CV (tajā skaitā, bet ne tikai, tajos norādītie dati par iepriekšējo darba devēju un darba pieredzi), profesija, izglītība, profesionālie sertifikāti;
 • Klienta dati par līdzdalību uzņēmumos un citās juridisko veidojumu formās; Klienta dati par vadītājiem un citām personām, kurām ir izšķiroša ietekme, vai uzņēmumu pārstāvjiem, kuri izmanto vai plāno izmantot SIA ABORA Pakalpojumus, kā arī to patiesajiem labuma guvējiem; videonovērošanas dati, piemēram, video ieraksti pie SIA ABORA būvniecības objektiem (kuros SIA ABORA ir ģenerāluzņēmēja statusā) un SIA ABORA biroja teritorijā.

Personas īpašu kategoriju dati (VDAR 9. panta 1.punkts -*personas datu apstrāde, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrāde).

No minētās datu kategorijas mēs apstrādājam tikai šādus īpašu kategoriju datus:

 • informācija par darbinieka piederību arodbiedrībai un veselības pārbaude.

Apstrādāt šos datus ir iespējams pamatojoties uz VDAR 9. panta otrā punkta “b” un “h” apakšpunktu, kas pieļauj Īpašu kategoriju datu apstrādi, ja tā ir vajadzīga, lai realizētu pienākumus un tiesības nodarbinātības jomā un darbinieka darbaspējas novērtēšanā, ciktāl to pieļauj tiesību akti. Piemērām: saskaņā ar Darba likuma 10 un11. pantiemdarba devējam ir pienākums noskaidrot, vai darbinieks ir arodbiedrības biedrs, bet attiecībā uz veselības datiem Darba likuma 33. panta ceturtā daļa nosaka darba devējam tiesības iegūt informāciju par darbinieka veselības stāvokli tikai tik daudz, ciktāl tam ir būtiska nozīme darba līguma noslēgšanā un paredzētā darba veikšanā, un saskaņā ar Darba likuma 36. panta otro daļu, darbinieks tiek nosūtīts uz veselības pārbaudi, ārsts norāda tikai to, vai darbinieks ir piemērots paredzētā darba veikšanai.

Pārējie īpašu kategoriju dati SIA ABORA netiek apstrādāti.

Pamatā SIA ABORA iegūst Personas datus tieši no personas, uz kuru šie dati attiecas. Piemēram, ja Klients vai Partneris noslēdz līgumu ar SIA Abora vai persona slēdz darba līgumu ar SIA Abora.

Personas dati mums ir nepieciešami, lai mēs varētu sniegt un saņemt Pakalpojumus. Noteikti Personas dati mums vienmēr būs nepieciešami, piemēram, Klienta vai Partnera identifikācijas dati vai kontaktinformācija, bankas norēķinu konti, vai darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, bankas norēķinu konts un profesija, izglītība, profesionālie sertifikāti.

Tomēr Pakalpojuma darījumiem ar Klientiem to lieluma (apjoma) dēļ būs nepieciešama papildu informācija, kuru SIA ABORA vāc no citiem publiskiem avotiem. Piemēram, dati par līdzdalību uzņēmumos un citās juridisko veidojumu formās, dati par vadītājiem un citām personām, kurām ir izšķiroša ietekme, vai uzņēmumu pārstāvjiem, kuri izmanto vai plāno izmantot SIA ABORA Pakalpojumus, kā arī to patiesajiem labuma guvējiem.

Lielāko daļu datu mēs pieprasām un saņemam no Klienta vai Partnera, taču atsevišķus datus mēs iegūsim no citiem avotiem. Informāciju par Personas saistībām mēs iegūsim no publiskiem reģistriem un citiem līdzīgiem publiskiem avotiem.

Pakalpojumu interešu aizsardzība ir saistīti ar dažādiem riskiem un mūsu pienākums ir pārvaldīt šos riskus, lai nodrošinātu mūsu uzņēmējdarbības ilgtspēju, kā arī sabiedrības interešu aizsardzību. Tas nozīmē, ka mēs pārraugām būvniecības projektu realizāciju un jau pabeigto projektu garantijas periodu, kā arī mācāmies no mūsu iepriekšējās pieredzes, lai uzlabotu jaunu būvniecības projektu izvērtēšanas un realizācijas procedūras.

Mēs analizējam datus, kas jau ir mūsu rīcībā. Turklāt mēs varam iegūt atjaunotu informāciju no reģistriem un citiem līdzīgiem publiskiem avotiem.

Lai ABORA varētu sniegt Pakalpojumus, mums ir jāievēro daudzi noteikumi. Mums ir jāievāc konkrēta identifikācijas informācija. Mūsu pienākums ir arī sniegt ziņojumus valsts iestādēm, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, sociālās apdrošināšanas iestādēm. Mūsu ziņojumā ietvertie dati būs atkarīgi no izpildāmajām normatīvo aktu prasībām.

Mēs nepārtraukti uzlabojam mūsu Pakalpojumus, līdz ar to klientu dati ir ļoti svarīgs. Drošības nodrošināšana Pakalpojumu veikšanai un to apmaksai apdraud noziedzīgas darbības. Šo risku mazināšanas nolūkā mēs apstrādājam datus – veicam video ierakstus, darījumu pārraudzību, kā arī nodrošinām mūsu IT sistēmu drošību.

Personas datu koplietošana un to aizsardzība.

Personas datiem ietvaros var piekļūt tikai tās personas, kurām tas ir atļauts, tāpat Personas datiem var piekļūt SIA ABORA piesaistītas trešās personas, kā arī citas personas, kurām šādu piekļuvi nosaka vai atļauj normatīvie akti. Ja Personas datu Apstrādi SIA ABORA uzdevumā veic trešās personas, SIA ABORA piesaista tikai tādas trešās personas, kuras sniedz pietiekamas garantijas tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanai, lai Apstrāde atbilstu VDAR un piemērojamo tiesību aktu prasībām un tiktu nodrošināta Klienta vai Partnera tiesību aizsardzība. Apstrādes darbības, kuras veic apstrādātāji (trešās personas), vienmēr reglamentē Privātuma un datu apstrādes līgums vai citi īpaši nosacījumi, par kādiem vienojas SIA ABORA un šāds apstrādātājs.

Mēs varam izpaust Personas datus: SIA ABORA sadarbības partneriem, ar kuriem kopā SIA ABORA kopē veic Pakalpojumus (katrā atsevišķā būvniecības projekta realizācijā); valsts iestādēm un citiem veidojumiem, kas pilda tiem likumā noteiktās funkcijas; pilnvarotiem revidentiem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem; SIA ABORA nolīgtiem Personas datu apstrādātājiem, kuri sniedz atbalstu SIA ABORA Pakalpojumu nodrošināšanā; kredītiestādēm un finanšu iestādēm, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem; publisko reģistru pārvaldītājiem; parādu piedziņas sabiedrībām, kredītvēstures izpētes (kredītinformācijas) birojiem un citām trešajām personām, kurām SIA ABORA var nodot savas tiesības un pienākumus.

Datu nosūtīšana ārpus ES/EEZ SIA ABORA darbībā nav paredzēta. Bet ārpus ES/EEZ dati var tikt nosūtīti tikai tādā gadījumā, ja SIA ABORA nodrošina attiecīgos aizsardzības pasākumus, kā to pieprasa VDAR, un šādai nosūtīšanai ir tiesisks pamats.

Lai pasargātu Personas datus no neatļautas piekļuves, nelikumīgas Apstrādes vai izpaušanas, nejauša zuduma, pārveidojumiem vai iznīcināšanas, mēs veicam atbilstošus pasākumus piemērojamo tiesību aktu prasību izpildei. Šādi pasākumi ietver tehniskos pasākumus, piemēram, atbilstošu datorsistēmu izvēle un konfigurācija, attiecīgo savienojumu drošības nodrošināšana, datu un datņu aizsardzība, kā arī organizatoriskus pasākumus, piemēram, piekļuves ierobežošana šādām sistēmām, datnēm un objektiem.

Tiesības attiecībā uz Personas datu apstrādi

SIA ABORA vēlas nodrošināt, ka Personas datu apstrāde ir godīga un pārredzama, un visas no piemērojamajiem tiesību aktiem izrietošās personas tiesības ir vienmēr īstenojamas. Jo īpaši Datu subjektam ir tiesības:

 • piekļūt saviem Personas datiem, kurus SIA ABORA apstrādā. Pēc Datu subjekta pieprasījuma SIA ABORA:
 • apstiprina, apstiprina, vai ar Datu subjekta saistīti Personas dati tiek apstrādāti, un sniedz informāciju par Apstrādes nolūkiem, Personas datu kategorijām un Personas datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kam Personas dati ir izpausti;
 • informē Personu par apstrādē esošajiem Personas datiem un pieejamo informāciju par to avotiem;
 • sniedz informāciju par Personas datu automatizētās apstrādes loģiku automatizētu lēmumu gadījumā.
 • tiesības pieprasīt veikt labojumus neprecīzos Personas datos;
 • ja Personas datu Apstrādes pamatā ir piekrišana, Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šādu piekrišanu, neskarot uz piekrišanas pamata veiktās Apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas;
 • tiesības saņemt Apstrādātos Personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī noteiktos apstākļos tiesības nosūtīt Personas datus citam Pārzinim;
 • noteiktos apstākļos Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Personas datu dzēšanu vai to Apstrādes ierobežošanu;
 • tiesības iebilst pret Personas datu apstrādi noteiktiem nolūkiem un noteiktos apstākļos;
 • Datu subjektam ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu Valsts Inspekcijai Latvijā.

Personas datu glabāšanas laiks

Personas dati tiek glabāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un ne ilgāk kā nepieciešams. Personas datu glabāšanas laiku nosaka SIA ABORA datu glabāšanas politikā, un tas ir atkarīgs no Personas datu Apstrādes pamata.

Nobeiguma noteikumi Juridiskais apliecinājums un spēkā esamība

Šī Privātuma politika nav juridiski saistošs līgums starp SIA ABORA un Klientu vai starp SIA ABORA un tā darbinieku darba attiecības veidošanai; tās ir mūsu Personas datu aizsardzības vadlīnijas. Tā kā mēs pastāvīgi uzlabojam un attīstām mūsu Pakalpojumus, mēs varam laiku pa laikam veikt grozījumus mūsu Privātuma politikā. Šādu grozījumu rezultātā mēs nemazināsim Personas tiesības.